Titulinis Pirkimo taisyklės

Pirkimo taisyklės

Elektroninės parduotuvės smaguskaityti.lt taisyklės. Norėdami naudotis smaguskaityti.lt elektronine parduotuve Jūs privalote perskaityti ir sutikti su žemiau išdėstytomis taisyklėmis (toliau – Taisyklės) bei jų laikytis. Uždėdami varnelę ties „Aš perskaičiau ir sutinku su „Pirkimo sąlygos ir taisyklės“ patvirtinate, kad įdėmiai perskaitėte visas Taisykles, jas supratote ir sutinkate su visomis jose išdėstytomis sąlygomis bei įsipareigojate jų laikytis.

Įžanga

Šis dokumentas yra pirkimo – pardavimo sutartis, kuri yra sudaroma tarp UAB „Muzikija“ (toliau – Administratorius) ir Jūsų (toliau – Klientas) dėl naudojimosi elektroninės prekybos interneto svetaine smaguskaityti.lt (toliau – Parduotuvė). Klientas, užsiregistruodamas Parduotuvėje, bet kokiu būdu ir forma naudodamas Parduotuvės paslaugas, įskaitant bet neapsiribojant Parduotuvėje siūlomų prekių užsakymą, apmokėjimą už tokias prekes, Parduotuvėje skelbiamos informacijos skaitymą, atsiliepimų ir komentarų rašymą (toliau – Paslaugos), įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų. Jei Klientas nesutinka prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, Klientas neturi teisės naudotis jokiomis Paslaugomis ir Klientas nėra registruojamas sistemoje.

Administratorius turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti šias Taisykles, apie pakeitimus pranešdamas raštu Parduotuvėje. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo dienos. Jei Klientas po taisyklių pakeitimų paskelbimo ir toliau naudojasi Paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su visais Taisyklių pakeitimais. Klientui nesutinkant su pakeistomis Taisyklėmis, jis praranda teisę naudotis Paslaugomis ir privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną, panaikinti savo registraciją Parduotuvėje.

Prisijungimo ir registracijos duomenys

Klientas sutinka ir patvirtina, jog jis pats, o ne Administratorius, atsako už bet kokios informacijos ir duomenų, reikalingų Klientui prisijungti prie Parduotuvės ir naudotis Paslaugomis (toliau – Prisijungimo ir registracijos duomenys), slaptumą.

Prisijungimo duomenys – tai el. pašto adresas ir slaptažodis, kuriuos Klientui būtina nurodyti, norint sukurti Parduotuvėje savo asmeninę aplinką bei gauti Parduotuvės informaciją el. paštu. Registracijos duomenys – tai kliento el. paštas, vardas, pavardė, telefonas, kuriuos būtina pateikti, norint užsisakyti prekę.

Klientas įsipareigoja nedelsiant pakeisti ir (ar) papildyti Registracijos duomenis, kuriuos jis pateikė Administratoriui registruodamasis Parduotuvėje, šiems duomenims pasikeitus. Šalys susitaria, jog Administratorius vykdys visas savo pareigas ir naudosis savo teisėmis vadovaudamasis prezumpcija, jog Kliento pateikti Registracijos duomenys yra teisingi ir išsamūs. Administratorius jokiu atveju nebus atsakingas už nuostolius, atsiradusius Klientui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Klientas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius Registracijos duomenis arba nepakeitė ir nepapildė Registracijos duomenų jiems pasikeitus. Jei Klientas netinkamai vykdo šį savo sutartinį įsipareigojimą ir tuo sukelia nuostolius Administratoriui, tokiu atveju Klientas įsipareigoja juos atlyginti Administratoriui per Administratoriaus nurodytą protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 5 (penkios) darbo dienos.

Klientas įsipareigoja užtikrinti Prisijungimo ir Registracijos duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims bei užtikrinti, jog jokie tretieji asmenys nepasinaudos Prisijungimo ir Registracijos duomenimis Paslaugoms gauti ir (ar) prekėms iš Administratoriaus užsakyti ar įsigyti. Klientas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Kliento Prisijungimo ir Registracijos duomenimis, ir visos pareigos bei atsakomybė, įskaitant nuostolių atsiradimą ir/ ar sukėlimą Administratoriui, atsiradę ar susiję su trečiųjų asmenų veiksmais, padarytais pasinaudojant Kliento Prisijungimo ir Registracijos duomenimis, maksimalia apimtimi tenka Klientui.

Šalys susitaria, jog Administratorius, siekdamas užtikrinti Administratoriaus bei Kliento teisėtus interesus, turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai, savo nuožiūra ir nepranešęs apie tai Klientui panaikinti visą ar dalį Kliento Prisijungimo ir Registracijos duomenų, taip pat ir kitokią informaciją, kurią Klientas bet kokiu būdu pateikia Administratoriui naudodamasis Parduotuve, ją keisti, apriboti galimybes arba uždrausti Klientui naudotis visomis arba dalimi Paslaugų ir (ar) pasiekti Parduotuvę.

Administratorius patvirtina, kad Kliento nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi prekių pardavimo Parduotuvėje tikslu (užsiprenumeravusiųjų naujienlaiškius, Klientų asmens duomenys tvarkomi ir tiesioginės rinkodaros tikslu). Administratorius įsipareigoja laikytis konfidencialumo ir neatskleisti Kliento asmens duomenų tretiesiems asmenims, tiesiogiai nesusijusiems su Administratoriaus teikiamomis paslaugomis. Klientas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis bei bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti savo asmens duomenis, pranešdamas apie tai el. paštu studijos@strazdaneles.lt.

Administratorius pasilieka teisę bet kada, nepranešęs Klientui, nutraukti Paslaugų teikimą, keisti Parduotuvę ar atskiras jos dalis, visą ir bet kokį jos turinį.

Administratorius turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Kliento galimybę naudotis Parduotuvės teikiamomis Paslaugomis, taip pat turi teisę nutraukti Parduotuvės veiklą.

Bendrosios nuostatos

Klientui draudžiama naudotis Parduotuve ar Paslaugomis tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų Parduotuvės ir (ar) Paslaugų tinkamam veikimui, jų saugumui, vientisumui ar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti Parduotuve ir (ar) Paslaugomis.

Naudodamasis Parduotuve ar Paslaugomis Klientas privalo paisyti nusistovėjusių elgesio ir moralės normų, nepažeisti teisės aktų reikalavimų bei trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų, įskaitant teisės aktų, reglamentuojančių intelektinės nuosavybės apsaugą, asmens duomenų apsaugą, reklamos reguliavimą ir kitų normų bei reikalavimų.

Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas ir atsisakymas

Klientas užsako prekes, pateikdamas Administratoriui užsakymą naudodamasis elektronine Parduotuvės užsakymų pateikimo sistema. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai Klientas paspaudžia mygtuką „Apmokėti“.

Šalys susitaria šios sutarties tikslams Parduotuvėje pateikiamą prekių sąrašą laikyti prekių katalogu. Prekių viešas pateikimas Parduotuvėje nelaikomas viešuoju pasiūlymu ir neįpareigoja Administratoriaus parduoti prekes.

Šalys susitaria, jog Kliento pateiktas prekių ir (ar) paslaugų užsakymas naudojantis elektronine Parduotuvės užsakymų pateikimo sistema yra pasiūlymas Administratoriui sudaryti užsakyme nurodytų prekių pirkimo – pardavimo sutartį. Administratorius, gavęs Kliento užsakymą, išsiunčia Klientui jo nurodytu elektroninio pašto adresu elektroninį laišką, kuriuo patvirtina, jog Kliento užsakymas yra gautas. Toks Administratoriaus patvirtinimas laikomas Administratoriaus sutikimu parduoti prekes Klientui ir (ar) prekių pirkimo – pardavimo sutarties sudarymu. Šis Administratoriaus patvirtinimas laikomas Kliento užsakymo patvirtinimu. Nuo šio momento Klientas įsipareigoja priimti pristatytas Parduotuvėje užsakytas prekes ir sumokėti už jas sutartą sumą. Pirkimo – pardavimo sutartis laikoma sudaryta tik tų prekių, kurios nurodytos Administratoriaus Klientui išsiųstame patvirtinime apie būsimą prekių išsiuntimą, atžvilgiu.

Klientas Civilinio kodekso nustatyta tvarka turi teisę nenurodydamas priežasties atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos naudojant ryšio priemones, pranešdamas apie tai raštu Administratoriui per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos.

Prekės ir jų kainos

Prekės šios sutarties prasme reiškia visas prekes, kuriomis Administratorius prekiauja užsakymo patvirtinimo metu ir apie kurias yra skelbiama Parduotuvėje.

Administratorius pasilieka teisę bet kada, nepranešęs Klientui keisti Parduotuvėje bet kokią informaciją apie prekes ir kitas sąlygas, įskaitant, bet neapsiribojant teisėmis pakeisti Parduotuvės prekių sąrašą, prekių aprašymus, prekių kainas bei prekių pristatymo kainas ir kitas esmines sąlygas.

Šalys susitaria, jog bet kokia Parduotuvėje pateikta informacija apie prekes yra skirta tik pirminiam susipažinimui su prekėmis ir nebus laikoma vienintele išsamia ir (ar) teisinga informacija, kurios pagrindu gali būti padarytas sprendimas įsigyti prekes ir (ar) sumokėti už jas kainą.

Į kiekvienos prekės kainą įskaičiuotas PVM mokestis, tačiau į kainą nėra įtrauktas prekės pristatymo mokestis.

Apmokėjimas

Klientas užsakydamas prekes bei ketindamas jas įsigyti, gali už jas atsiskaityti:

1. Per el. banką arba mokėjimo kortele (Paysera). 2. Per Paypal sistemą.

Administratorius pradeda vykdyti prekių užsakymą tik po to, kai Klientas apmoka už prekes bei jų pristatymą ir pinigai patenka į Administratoriaus sąskaitą banke. Klientas pasirinkęs šį apmokėjimo būdą, privalo atsiskaityti už prekes su Administratoriumi bei padengti jų pristatymo išlaidas ne vėliau nei 7 (septynias) dienas nuo prekių pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momento. Klientui nesumokėjus per šį terminą, pirkimo – pardavimo sutartis nutrūksta, o Administratorius neturi pareigos perduoti prekės Klientui.

Klientui neatsiėmus prekių, Klientas atlygina Administratoriui visus su tuo susijusius patirtus nuostolius.

Prekių pristatymas

Jeigu tai yra fizinis produktas, nemokamai užsakymą galite atsiimti darbo dienomis nuo 8 val. iki 19 val. ir šeštadieniais nuo 9 val. iki 14 val „Strazdanėlių“ darželyje. Adresas: Mokyklos g. 6, Vilnius.

Jeigu Klientas atsisako priimti užsakytas, Klientas privalo atlyginti bet kokius Administratoriaus nuostolius susijusius su pirkimo – pardavimo sutarties vykdymu.

Jeigu Klientas nevykdo bet kurio iš savo įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse, Administratorius įgyja teisę atsisakyti pristatyti Kliento užsakytas prekes ir vienašališkai nutraukti prekių pirkimo – pardavimo sutartį bei pareikalauti atlyginti nuostolius, kurie atsirado dėl netinkamo Kliento sutartinių įsipareigojimų vykdymo.

Prekių grąžinimas ir keitimas

Klientų teises šioje Parduotuvėje įsigijus prekes reglamentuoja Civilinis kodeksas (Žin., 2000, Nr. 74-2262, Žin., 2011, Nr. 129-6108), Vartotojų teisių apsaugos įstatymas (Žin., 1994, Nr. 94-1833; 2007, Nr. 12-488) bei Ūkio ministro 2001-08-07 įsakymu Nr. 258 patvirtintos Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklės (Žin., 2001, Nr. 73-2583). Šiems santykiams, be kita ko, tam tikra apimtimi taikomos ir Ūkio ministro 2001-06-29 įsakymu Nr. 217 patvirtintos Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklės (Žin., 2001, Nr. 58-2105) (toliau – Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklės).

Nekokybiškų prekių įsigijimą reglamentuoja Civilinis kodeksas, Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklės bei Vartotojų teisių apsaugos įstatymas. Administratorius garantuoja prekių kokybę, todėl gavus nekokybišką prekę būtina per protingą terminą nuo prekės perdavimo dienos kreiptis į Administratorių. Jeigu Klientui buvo parduota netinkamos kokybės prekė, Klientas turi teisę savo pasirinkimu iš Administratoriaus reikalauti: pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke (nekokybiška prekė per protingą terminą bus pakeista į kokybišką – Administratoriaus kaštais nekokybiška prekė susigrąžinama iš Kliento bei nemokamai pristatoma kokybiška); atitinkamai sumažinti prekės kainą; per protingą terminą neatlygintinai pašalinti prekės trūkumus; atlyginti prekės trūkumų pašalinimo išlaidas, jeigu Administratoriui per protingą terminą jų nepašalinus trūkumus pašalino Klientas pats ar trečiųjų asmenų padedamas; vienašališkai nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį ir pareikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.

Klientas turi teisę grąžinti kokybišką prekę, kuri jam nepatiko, pranešdamas apie tai raštu Administratoriui per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos, jeigu prekė nebuvo sugadinta ar jos išvaizda iš esmės nepasikeitė. Prekės, kurios nėra įtrauktos į Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių 17 punktą, gali būti grąžintos per 14 (keturiolika) dienų nuo jų pardavimo dienos. Tokiu būdu prekių keitimui ir grąžinimui, kurios įsigytos šioje Parduotuvėje, taikomos Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklės. Prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gautą prekę, nėra vertinami kaip esminiai prekės išvaizdos pakeitimai. Administratorius, gavęs Kliento išsiųstą prekę, per 15 (penkiolika) dienų nuo prekės gavimo dienos grąžiną Klientui už prekę sumokėtus pinigus. Klientas supranta, jog jis neturi teisės pasinaudoti teise atsisakyti sutarties (konkretaus užsakymo), jeigu sutartis buvo sudaryta dėl garso ir (ar) vaizdo įrašų (fonogramų, audiovizualinių įrašų) bet kokiose vaizdo ar garso laikmenose, kompiuterių programų tiekimo ir Klientas pažeidė pakuotės apsaugas. Administratoriui nustačius, kad Klientas pažeidė įsipareigojimą grąžinti nepažeistą, kokybišką, nepraradusią prekinės išvaizdos prekę, Klientas įsipareigoja atlyginti Administratoriui visus su tuo susijusius nuostolius, o pinigai Klientui nėra grąžinami.

Intelektinė nuosavybė

Visos teisės į Parduotuvę ir joje esančius kūrinius yra saugomos. Joks Parduotuvėje esantis turinys ar informacija negali būti atgaminama jokia forma, padaroma viešai prieinama, platinama ir (arba) kitaip naudojama be išankstinio raštiško Administratoriaus sutikimo.

Visi prekių ženklai, kurie pateikiami Parduotuvėje, yra Administratoriaus nuosavybė arba Administratorius juos teisėtai naudoja.

Šalių atsakomybė bei atsakomybės ribojimas

Už šios pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis Parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai nuostolius LR įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais (dėl paprasto neatsargumo – tiesioginius nuostolius, o dėl tyčios ar didelio neatsargumo – tiesioginius bei netiesioginius nuostolius).

Jei Administratoriaus Parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Administratorius nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

Prekių pristatymo metu nepagrįstai atsisakius priimti prekes ar jų dalį, Klientas padengia Administratoriaus turėtas prekių pristatymo išlaidas.

Taikytina teisė bei teismingumas

Šiai Sutarčiai yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Visi dėl šios Sutarties kylantys ginčai sprendžiami derybomis. Šalims nesusitarus per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo ginčo pradžios, ginčai nagrinėjami Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka, atsižvelgiant į ieškinio (pareiškimo) kainą, Vilniaus miesto apylinkės teisme arba Vilniaus apygardos teisme.

Informacijos siuntimas

Administratorius visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir kitą informaciją siunčia Klientui Prisijungimo duomenyse jo nurodytu elektroninio pašto adresu. Visa pagal šias Taisykles Klientui siunčiama informacija laikoma gauta Kliento praėjus 8 (aštuonioms) valandoms nuo jos išsiuntimo momento.

Administratorius neatsako už bet kokius ir visus internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimus, dėl kurių Klientas negauna informacinių ar patvirtinančių elektroninių laiškų iš Administratoriaus. Šalys susitaria, kad Klientui skirto elektroninio laiško kopijos buvimas Administratoriaus serveryje yra tinkamas įrodymas apie bet kokios informacijos Klientui išsiuntimą.

Įmonės rekvizitai:

UAB "Muzikija"

Adresas: Mykolo Marcinkevičiaus g. 118-1, LT-08412 Vilnius

Tel.nr: +37061643421

Email: studijos@strazdaneles.lt.

© 2024 Muzikija

Susisiekite

Tel.: +37061643423
Tel.: +37061643421
El. p.: studijos@strazdaneles.lt

Meniu

Leidiniai Užduotys Taškai Mokytojams D.U.K. Kontaktai Privatumo politika Slapukų nustatymai Pirkimo taisyklės Prekių pristatymas ir grąžinimas

Tapti platformos autoriumi

Kviečiame būti UAB „Muzikija“ bendruomenės dalimi ir dalintis turimu leidinių ar knygų turiniu, kuris bus konvertuojamas į skaitmeninį ir atitinkamai papildytas tekstais, žaidimais, muzika, video ir kt.

Tokiu būdu, vaikas nusipirkęs knygutę gauna ne tik fizinį daiktą, tačiau ir dar daugiau, kuomet prisijungęs prie platformos gali įgalinti savo fizinę knygutę ir papildomą turinį gauti per kompiuterį, planšetę ar telefoną, stimuliuojant ne tik žodinį supratimą, bet ir vaizdinę atmintį, klausą, lytėjimą, kritinį mąstymą (sprendimo pasirinkimą).

Užpildykite šią formą ir susisieksime dėl tolesnio bendradarbiavimo galimybių!

Sekite mus